नेपालमा भर्ना प्रकृयामा हुने साझा समस्याहरु

नेपाल सरकारले भर्ना प्रकृयालाई नियमन गर्न तथा बैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थीत बनाउन गरेका प्रयासका वावजुद नेपालमा भर्ना प्रकृया अव्यवस्थीत छ भन्ने निम्न पाँच साझा समस्याहरुले दर्शा