බඳවා ගැනිමේ උපදේශක    (recruitment advisor)  යනු ඔබ විසින් විදේශ රැකියාවන් සොයමින් සිටින විට බඳවා ගැනීමේ නියෝජිතායතන සහ සේවක අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ තොරතුරු වෙත ඔබ හට පහසු ප්‍රවේශය සලසා දෙන රැකියා නියුක්ති සමාලෝචන පීඨිකාවකි. වඩාත්ම හොඳ උපදේශකයින් වන්නේ අත්දැකිම් සහිත අනෙකුත් සේවකයින්ය.

1.     සේවක සමාලෝචනයන් මත පදනම්ව බදවා ගැනිමේ නියෝජිතායතන වල  ශ්‍රේණිගත කිරීම  පරික්ෂා කරන්න.
2.    ඔබ සේවයේ යෙදි සිටිමට ඇති ස්ථානයේ ඔබගේ අයිතිවාසිකම් පරික්ෂා කරන්න.
3.     ඔබගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වි ඇති විට සහාය ඉල්ලා සිටින්න.

ඔබ සියළු දෙනා හට යහපත් නව රැකියාවක් ලැබේවායි අප ප්‍රාර්ථනා කරමු  

 
‘බඳවා ගැනිමේ උපදේශක‘ සකස් කොට සංවර්ධනය  කොට ඇත්තේ විවිධ රටවල වාත්තිය සමිති එකතුවක් විසිනි. බඳවා ගැනීමේ උපදේශක සතුව සම්බන්ධිකරණ කණ්ඩායම් 4 ක් ඇත. (මේ වන විට පිලිපීනය, ඉන්දුනිසියාව, නේපාලය සහ මැලේසියාව)  එක් එක් රට තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනත් සංවිධාන කිහිපයක් සමග එක්ව අප කණ්ඩායම විසින් ජා.ක.ස  පොදු මූලධර්ම හා මෙහෙයුම් මාර්ගෝපදේශයන් මත පදනම්ව සාධාරණ ලෙස බඳවා ගැනෙනු පිණිස සේවක අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අවබෝධය  ඉහළ දැමීම සහ බඳවාගැනීමේ උපදේශක තුළින් සාධාරණ ලෙස බඳවා ගැනීම් පිළිබඳ කරුණු හුවමාරු කර ගැනීම හා ඉගෙනීම දිරිමත් කිරීමේ මෙහෙවර සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සේවකයින් වෙත ගමන් කරයි.
බඳවා ගැනිමේ උපදේශක සකස් කොට කළමනාකරණය කිරිම සඳහා එක්ව කටයුතු කළ සංවිධාන මෙහි දැක්වේ.

International Trade Union Confederation (ITUC)

The International Trade Union Confederation (ITUC) is the global voice of the world’s working people.

The ITUC’s primary mission is the promotion and defence of workers’ rights and interests, through international cooperation between trade unions, global campaigning and advocacy within the major global institutions.

https://www.ituc-csi.org

SENTRO

SENTRO or Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa was formally established when it held its founding congress August of 2013. Representing at least 80,000 members in the private, public and informal sectors, including migrant workers, women and the youth, SENTRO is committed to take social movement unionism (SMU) to new heights by intensifying the organizing of industry and sectoral unions in the country.

http://www.sentro.org

Federation of Free Workers (FFW)

The Federation of Free Workers (FFW) was founded on 19 June 1950 by a group of young, idealistic, sincere and dedicated labor leaders led by Juan C. Tan, who were inspired by the Christian teachings of Rev. Fr. Walter G. Hogan, S.J. (†), thus becoming the first labor federation which appeals to and draws its inspirations from the social doctrines and principles of Christianity.

http://www.ffw.ph

Public Services Labor Independent Confederation (PSLINK)

PSLINK is a confederation of public sector unions of Philippine government employees from different national government agencies, state universities and colleges, local government units, government-financial institutions, health, teachers, and special sectors.

www.pslinkconfederation.wordpress.com

Malaysian Trades Union Congress (MTUC)

The MTUC is a federation of trade unions and registered under the Societies Act, 1955. It is the oldest National Centre representing the Malaysian workers. The Unions affiliated to MTUC represent all major industries and sector with approximately 500,000 members.

http://www.mtuc.org.my

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

KSPI establishment and existence can not be separated from the dynamics occurring within the SPSI post 1998. Since the issuance of Kepmenaker no 5 1998 on the registration of trade unions, many unions are established in Indonesia. This raises concerns among SPSI's board members. On the other hand, SPSI officials began to question their organizational form; which is in the shape of the Federation but the highest sovereignty in the hands of members, i.e. the people.

http://www.kspi.or.id

Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI)

The Confederation of Indonesia Prosperity Trade Union (KSBSI) is a national trade union centre in Indonesia. It was founded in 1992 and claims a membership of 2.1 million.

http://www.ksbsi.org