2 समीक्षाहरू
भर्ना शुल्
पूर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण
रोजगार सम्झौतापत्र(करारनामा)
गन्तव्य मुलुकको अवस्था
फर्किएपछि
फोन नम्वर
4474960
4474961
9851082465
9801070871
उद्गम मुलुक(उत्पत्तीको मुलुक)
ईमेल
minbahadurkarki@yahoo.com
asintlgroup@gmail.com
आईटीयू विश्वव्यापी अधिकार सूचकांकमा आधारित देशका श्रमिक अधिकारहरूको आदरको डिग्री ITUC Website
3 लगातार अधिकारको उल्लंघन
समिक्षा लेख्नुहोस्
2 समीक्षाहरू

user avatar

user avatar