0 समीक्षाहरू
भर्ना शुल्
पूर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण
रोजगार सम्झौतापत्र(करारनामा)
गन्तव्य मुलुकको अवस्था
फर्किएपछि
फोन नम्वर
5165504
9208434399
उद्गम मुलुक(उत्पत्तीको मुलुक)
ईमेल
9k@9kmanpower.com
info@9kmanpower.com
आईटीयू विश्वव्यापी अधिकार सूचकांकमा आधारित देशका श्रमिक अधिकारहरूको आदरको डिग्री ITUC Website
5 अधिकारहरुको कुनै ग्यारेन्टी छैन
समिक्षा लेख्नुहोस्
0 समीक्षाहरू