Workers' reviews

5 reviews
Mga Bayarin sa Pagreretiro
Pag-alis ng pre-departure
Kontrata sa trabaho
Kondisyon sa bansa ng destinasyon
Sa pagbabalik
Review this agency
Hindi kilala
Pebrero 2021
Hindi kilala
Pebrero 2021
Hindi kilala
Pebrero 2021
Hindi kilala
Pebrero 2021
" All agreement fake "
Hindi kilala
Agosto 2020

RecruitmentAdvisor is working together with HAMSA by Migrant Forum in Asia (MFA) to provide support and assistance to workers who want to report violation of rights. You will be directed to the complaint form.