உங்கள் சேவைகளைப் பயன்படுத்தி உங்கள் அனுபவங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு இங்கே உங்கள் ஆட்சேர்ப்பு முகவர் நிறுவனங்களை மதிப்பாய்வு செய்யவும். உங்கள் மறுஆய்வு மற்ற தொழிலாளர்கள் சரியான தொழிலாளர்களின் உரிமையை மதிக்கும் ஒருஆட்சேர்ப்பு முகவர்ரைக் கண்டறிய உதவும், வர். உங்கள் விமர்சனம் உண்மையில் கணக்கிடுகிறது!

ஆட்சேர்ப்பு விபரங்கள்

ஆட்சேர்ப்புக் கட்டணங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய செலவினங்கள்

ஆட்சேர்ப்பு செயன்முறையின்போது பின்வரும் செலவுகளுக்கான கட்டணத்தை நான் செலுத்தினேன்

வேலைவாய்ப்புக்கு முன்னைய திசைமுகப்படுத்தல்

வேலைவாய்ப்புக்கு முன்னைய திசைமுகப்படுத்தலின்போது நான் பின்வரும் தகவல்களைப் பெற்றுக்கொண்டேன்

வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தம்

தொழிலை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னர் நான் ஒப்பந்தத்தைப் பெற்றுக்கொண்டேன்
வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தத்தில் உள்ள மொழியை எனக்கு விளங்கிக்கொள்ள முடியும்
வேலைவாய்ப்பு ஒப்பந்தத்தில் உள்ளடங்கியுள்ள தெளிவான தகவல்களாவன

தொழில் கட்டுப்பாடுகள்

என்னுடைய கடவுச்சீட்டு மற்றும் ஏனைய தனிப்பட்ட ஆவணங்களைப் பெற்றுக்கொண்டவர்
எனக்கு வாக்குறுதியளித்த தொழிலை நான் பெற்றுக்கொண்டேன்
எனக்கு வாக்குறுதியளித்த சம்பளத்தை நான் பெற்றுக்கொண்டேன்
நியாயமான காரணங்களுக்காக தொழிலில் இருந்து நான் சுதந்திரமாக விலகலாம்
தொழிலாளர்களின் தொழிற்சங்கமொன்று அங்கே இருப்பதால் எனக்கு அதில் இணைந்துகொள்ளலாம்

தொழிலாளரின் மதிப்பீடு

அதே முகவரை எனக்கு பாவிக்கலாம்
அதே முதலாளியிடம் மீண்டும் திரும்பி வரலாம்
என்னுடைய எதிர்கால தொழிலுக்காக அதே நாட்டுக்கு மீண்டும் திரும்பி வரலாம் / தங்கலாம்

Others

Sectors