4 reviews
Recruitment Fees
Pre-Departure Orientation
Employment contract
Conditions in the Country of Destination
On return
Phone number
5520321
5520024
9851022016
9841416311
Country of origin
Email
moonlight@gmail.com
Degree of respect for workers rights in the country based on ITUC Global Rights Index ITUC Website
3 வழக்கமான உரிமை மீறல்கள்
Write a review
4 reviews

user avatar

user avatar

user avatar

user avatar

नियमनकारी निकाय सवल र सक्षम भई प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्यो । यो खसी बजार जस्तो भइरहेको ब्यवसायलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन स्वयम् व्यबसायीमा इमान्दारिता