ඔබගේ බඳවාගැනීමේ නියෝජිතායතනය පිලිබඳව සමාලෝචනය කිරිම හරහා ඔබගේ අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම තුළින් බඳවා ගැනීමේ විකල්පයන් පිළිබඳ  තොරතුරු අන් සේවකයන් හටද දැන ගත හැකි වනු ඇත.

අප විශ්වාස කරන ආකාරයට, සේවකයින්ගේ බදවාගැනිම් පිළිබඳව වඩාත් හොඳ උපදේශකවරුන් වන්නේ බදවා ගැනීම පිළිබඳ අත්දැකිම් ලත් අනෙකුත් සේවකයන්ය.  ඔබත් බඳවාි ගැනීමේ උපදේශකවරයෙකි

වැඩි විස්තර >

Search an agency

1.Select the country of the agency & the country you worked in

List of agencies matching your search

AGENSI PEKERJAAN CYK SDN.BHD.

LOT 10, TINGKAT BAWAH, BLOCK 18,BANDAR INDAH, JALAN UTARA,,90000,SANDAKAN,SABAH
සමාලෝචනය

AGENSI PEKERJAAN CYS SDN. BHD.

NO.26, JALAN PUTRA MAHKOTA 7/8A,SEKSYEN 7, PUTRA HEIGHTS,,47650,SUBANG JAYA,SELANGOR
සමාලෝචනය

AGENSI PEKERJAAN CYW (M) SDN. BHD.

11A, JALAN PPZ 1, PUSAT PERNIAGAAN ZAMRUD,,,08000,SUNGAI PETANI,KEDAH
සමාලෝචනය

AGENSI PEKERJAAN D & L SDN. BHD.

NO. 18-2, TINGKAT 2 , JALAN 4/93A
,,WARISAN CITYVIEW,OFF BATU 2 1/2
, JALAN CHERAS,56100,KUALA
LUMPUR,W.P. KUALA LUMPUR
සමාලෝචනය

AGENSI PEKERJAAN D K R SDN.BHD.

NO.3B, JALAN BATU UNJUR 8
,,TAMAN BAYU
PERDANA,,41200,KLANG,SELANGOR
සමාලෝචනය

AGENSI PEKERJAAN DEE DEE SDN.BHD

NO.18,LORONG BUKIT KECIL INDAH,TAMAN BUKIT KECIL INDAH,,14000,BUKIT MERTAJAM,PULAU PINANG
සමාලෝචනය

AGENSI PEKERJAAN E-BAYU SDN.BHD.

NO.140, JALAN CHOO CHENG
KHAY,,,50460,KUALA LUMPUR,W.P.
KUALA LUMPUR
සමාලෝචනය

AGENSI PEKERJAAN E-JOB SDN. BHD.

NO. 56-3, 3 TH FLOOR,,PUSAT PERDAGANGAN ONE PUCHONG,JALAN OP 1/5 ,OFF JALAN PUCHONG,47160,SELANGOR,SELAN GOR
සමාලෝචනය

AGENSI PEKERJAAN EE SANG SDN BHD

NO. 69 A , JALAN NUSA BESTARI 2 2/2
,,TAMAN NUSA BESTARI 2,,81300,JOHOR BAHRU,JOHOR
සමාලෝචනය

AGENSI PEKERJAAN EKSP SDN. BHD.

NO. 1224 & 1245,,KAWASAN PERINDUSTRIAN BANDAR DARUL AMAN,,,06000,JITRA,KEDAH
සමාලෝචනය