ඔබගේ බඳවාගැනීමේ නියෝජිතායතනය පිලිබඳව සමාලෝචනය කිරිම හරහා ඔබගේ අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීම තුළින් බඳවා ගැනීමේ විකල්පයන් පිළිබඳ  තොරතුරු අන් සේවකයන් හටද දැන ගත හැකි වනු ඇත.

අප විශ්වාස කරන ආකාරයට, සේවකයින්ගේ බදවාගැනිම් පිළිබඳව වඩාත් හොඳ උපදේශකවරුන් වන්නේ බදවා ගැනීම පිළිබඳ අත්දැකිම් ලත් අනෙකුත් සේවකයන්ය.  ඔබත් බඳවාි ගැනීමේ උපදේශකවරයෙකි

වැඩි විස්තර >

Search an agency

1.Select the country of the agency & the country you worked in

List of agencies matching your search

AGENSI PEKERJAAN ALB EST SDN.BHD.

NO. 4, TINGKAT 2, JALAN USJ 10/1,TAIPAN TRIANGLE, UEP SUBANG JAYA,,47620,SUBANG JAYA,SELANGOR
සමාලෝචනය

AGENSI PEKERJAAN AMANRA SDN. BHD.

568-10-27, 10 TH FLOOR ,,MUTIARA
KOMPLEKS ,3 1/2 MILES,,JALAN
IPOH,51200,KUALA LUMPUR,W.P.
KUALA LUMPUR
සමාලෝචනය

AGENSI PEKERJAAN APOLONA SDN BHD

NO. 30-H TINGKAT BAWAH,WISMA HAJJAH WOOK,JALAN HILIRAN,20300,KUALA TERENGGANU,TERENGGANU
සමාලෝචනය

AGENSI PEKERJAAN ARIF SDN.BHD.

NO.79-C, TINGKAT 2 ,,JALAN TOK LAM,,20100,KUALA TERENGGANU,TERENGGANU
සමාලෝචනය

AGENSI PEKERJAAN ARMANI SDN. BHD.

NO.51-2, JALAN PUTERI 5/7,,BANDAR PUTERI,,,47100,PUCHONG,SELANGO R
සමාලෝචනය

AGENSI PEKERJAAN ASEANA SDN BHD

NO.28-2, (2ND FLOOR), JALAN RADIN
TENGAH,BANDAR BARU SRI
PETALING,,57000,KUALA
LUMPUR,W.P. KUALA LUMPUR
සමාලෝචනය

AGENSI PEKERJAAN ASTANA SDN. BHD.

LOT. 3519-4, JALAN BESAR,,OFF KG. MELAYU SUBANG,,40150,SHAH ALAM,SELANGOR
සමාලෝචනය

AGENSI PEKERJAAN ATA SDN. BHD.

NO.16-1, 1 S FLOOR ,,JALAN MEGA
MENDUNG KOMPLEKS BANDAR,OFF
JALAN KLANG LAMA,58200,KUALA
LUMPUR,W.P. KUALA LUMPUR
සමාලෝචනය

AGENSI PEKERJAAN AW SDN. BHD.

NO. 54A, 1 ST FLOOR,JALAN SS 2/67,,47300,PETALING JAYA,SELANGOR
සමාලෝචනය