බඳවා ගැනිමේ උපදේශක    (recruitment advisor)  යනු ඔබ විසින් විදේශ රැකියාවන් සොයමින් සිටින විට බඳවා ගැනීමේ නියෝජිතායතන සහ සේවක අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ තොරතුරු වෙත ඔබ හට පහසු ප්‍රවේශය සලසා දෙන රැකියා නියුක්ති සමාලෝචන පීඨිකාවකි. වඩාත්ම හොඳ උපදේශකයින් වන්නේ අත්දැකිම් සහිත අනෙකුත් සේවකයින්ය.

1.     සේවක සමාලෝචනයන් මත පදනම්ව බදවා ගැනිමේ නියෝජිතායතන වල  ශ්‍රේණිගත කිරීම  පරික්ෂා කරන්න.
2.    ඔබ සේවයේ යෙදි සිටිමට ඇති ස්ථානයේ ඔබගේ අයිතිවාසිකම් පරික්ෂා කරන්න.
3.     ඔබගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වි ඇති විට සහාය ඉල්ලා සිටින්න.

ඔබ සියළු දෙනා හට යහපත් නව රැකියාවක් ලැබේවායි අප ප්‍රාර්ථනා කරමු  

 
‘බඳවා ගැනිමේ උපදේශක‘ සකස් කොට සංවර්ධනය  කොට ඇත්තේ විවිධ රටවල වාත්තිය සමිති එකතුවක් විසිනි. බඳවා ගැනීමේ උපදේශක සතුව සම්බන්ධිකරණ කණ්ඩායම් 4 ක් ඇත. (මේ වන විට පිලිපීනය, ඉන්දුනිසියාව, නේපාලය සහ මැලේසියාව)  එක් එක් රට තුළ ක්‍රියාත්මක වෙනත් සංවිධාන කිහිපයක් සමග එක්ව අප කණ්ඩායම විසින් ජා.ක.ස  පොදු මූලධර්ම හා මෙහෙයුම් මාර්ගෝපදේශයන් මත පදනම්ව සාධාරණ ලෙස බඳවා ගැනෙනු පිණිස සේවක අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ අවබෝධය  ඉහළ දැමීම සහ බඳවාගැනීමේ උපදේශක තුළින් සාධාරණ ලෙස බඳවා ගැනීම් පිළිබඳ කරුණු හුවමාරු කර ගැනීම හා ඉගෙනීම දිරිමත් කිරීමේ මෙහෙවර සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා සේවකයින් වෙත ගමන් කරයි.
බඳවා ගැනිමේ උපදේශක සකස් කොට කළමනාකරණය කිරිම සඳහා එක්ව කටයුතු කළ සංවිධාන මෙහි දැක්වේ.

International Trade Union Confederation (ITUC)

The International Trade Union Confederation (ITUC) is the global voice of the world’s working people.

The ITUC’s primary mission is the promotion and defence of workers’ rights and interests, through international cooperation between trade unions, global campaigning and advocacy within the major global institutions.

https://www.ituc-csi.org

SENTRO

SENTRO or Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa was formally established when it held its founding congress August of 2013. Representing at least 80,000 members in the private, public and informal sectors, including migrant workers, women and the youth, SENTRO is committed to take social movement unionism (SMU) to new heights by intensifying the organizing of industry and sectoral unions in the country.

http://www.sentro.org

Federation of Free Workers (FFW)

The Federation of Free Workers (FFW) was founded on 19 June 1950 by a group of young, idealistic, sincere and dedicated labor leaders led by Juan C. Tan, who were inspired by the Christian teachings of Rev. Fr. Walter G. Hogan, S.J. (†), thus becoming the first labor federation which appeals to and draws its inspirations from the social doctrines and principles of Christianity.

http://www.ffw.ph

Public Services Labor Independent Confederation (PSLINK)

PSLINK is a confederation of public sector unions of Philippine government employees from different national government agencies, state universities and colleges, local government units, government-financial institutions, health, teachers, and special sectors.

www.pslinkconfederation.wordpress.com

Malaysian Trades Union Congress (MTUC)

The MTUC is a federation of trade unions and registered under the Societies Act, 1955. It is the oldest National Centre representing the Malaysian workers. The Unions affiliated to MTUC represent all major industries and sector with approximately 500,000 members.

http://www.mtuc.org.my

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)

KSPI establishment and existence can not be separated from the dynamics occurring within the SPSI post 1998. Since the issuance of Kepmenaker no 5 1998 on the registration of trade unions, many unions are established in Indonesia. This raises concerns among SPSI's board members. On the other hand, SPSI officials began to question their organizational form; which is in the shape of the Federation but the highest sovereignty in the hands of members, i.e. the people.

http://www.kspi.or.id

Central Organization of Trade Unions COTU (K)

The Central Organization of Trade Unions, COTU (K) is the National Trade Union Center in Kenya. COTU (K) was founded in 1965 upon dissolution of the Kenya Federation of Labor and the African Workers’ Congress (KFL – AWC). COTU (K) is registered and operates within the provisions of the Labour Relations Act, 2007 of the Laws of Kenya.

https://cotu-kenya.org/

The General Federation of Bahrain Trade Unions (GFBTU)

The General Federation of Bahrain Trade Unions (GFBTU) was founded in January 2004. It is a labour union organization concerned with defending the rights and benefits of workers, without distinction as to nationality, origin, race or colour.

http://www.gfbtu.org/main/

Migrant Forum in Asia (MFA)

Conceived in 1990 in a meeting of migrant workers’ advocates in Hong Kong, MFA was formally organized in 1994 in a forum held in Taiwan entitled, “Living and Working Together with Migrants in Asia”.

MFA is a regional network of non-government organizations (NGOs), associations and trade unions of migrant workers, and individual advocates in Asia who are committed to protect and promote the rights and welfare of migrant workers.

http://mfasia.org

TRADES UNION CONGRESS (GHANA)

The Trades Union Congress (TUC) was launched in 1945, twelve years before Ghana gained political independence. The mission of the TUC is “To unite all workers of Ghana into an independent and democratic organisation for improved working and living conditions through collective action, solidarity and social partnership based on the principle of fairness and justice.”

https://ghanatuc.com/

Nigeria Labour Congress

Nigeria Labour Congress (NLC) is an umbrella organization for trade unions in Nigeria. The organization has had a chequered history, surviving two instances of dissolution of its national organs and consequent appointment of state administrators. The first was in 1988 under the military regime of General Ibrahim Babangida. Congress’ opposition to the anti-people Structural Adjustment Programme incensed the military administration to take over the NLC.
https://www.nlcng.org/

International Labor Organization

The only tripartite U.N. agency, since 1919 the ILO brings together governments, employers and workers of 187 member States , to set labour standards, develop policies and devise programmes promoting decent work for all women and men.

http://www.ilo.org

European Commission

The Commission's work is steered by a College of Commissioners, and led by its President. The Commissioners work on specific policy priorities that are set out by the Commission President.

https://ec.europa.eu/info/index_en

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

The Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) is the agency for international cooperation of the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA). The SDC is responsible for the overall coordination with other federal authorities of development and cooperation with Eastern Europe as well as for humanitarian aid delivered by the Swiss Confederation.

https://www.eda.admin.ch/deza/en/home/sdc/portrait.html