බඳවා ගැනිමේ උපදේශක වෙබ් අඩවිය යථාර්ථයක් බවට පත් කර ගැනිමට හැකි වුයේ ජාත්‍යන්තර වෘත්තිය සමිති සම්මේලනය, ජාත්‍යන්තර කම්කරු සංවිධානය සහ සංවර්ධනය සහ සහයෝගිතාවය සඳහා වු ස්වටිසර්ලන්ත නියෝජිතායතනයේ මූල්‍යාධාර හේතුවෙනි.