8 समीक्षाहरू
भर्ना शुल्
पूर्व प्रस्थान अभिमुखिकरण
रोजगार सम्झौतापत्र(करारनामा)
गन्तव्य मुलुकको अवस्था
फर्किएपछि
फोन नम्वर
4498701
4473259
9851097626
9851097626
उद्गम मुलुक(उत्पत्तीको मुलुक)
ईमेल
amanpower@wlink.com.np
आईटीयू विश्वव्यापी अधिकार सूचकांकमा आधारित देशका श्रमिक अधिकारहरूको आदरको डिग्री ITUC Website
3 लगातार अधिकारको उल्लंघन
समिक्षा लेख्नुहोस्
8 समीक्षाहरू

user avatar

user avatar

user avatar

user avatar

user avatar

Good


user avatar

user avatar

user avatar