RecruitmentAdvisor मा १० हजारभन्दा बढी एजेन्सी(मेनपावर कम्पनी)हरु दर्ता गरिएका छन् । ति एजेन्सीका बारेमा श्रमिकले गरेको मूल्याङ्कन यसमा हेर्न सकिन्छ । एजेन्सी(मेनपावर कम्पनी) का बारेमा सो एजेन्सीबाट बैदेशिक रोजगारको सेवा लिएका श्रमिकले नै गरेको समिक्षा नै यसको आधार हो । श्रमिकले गरेको समिक्षाका आधारमा निकालिएको एजेन्सीको रेटिङ(स्तरमापन) हेर्नुहोस् ।