Workers' reviews

5 reviews
Mga Bayarin sa Pagreretiro
Pag-alis ng pre-departure
Kontrata sa trabaho
Kondisyon sa bansa ng destinasyon
Sa pagbabalik
Review this agency
Hindi kilala
Nobyembre 2021
" It was expensive "
Hindi kilala
Setyembre 2021
Hindi kilala
Agosto 2021
" It was expensive "
Hindi kilala
Hunyo 2021
Hindi kilala
Hunyo 2021

RecruitmentAdvisor is working together with HAMSA by Migrant Forum in Asia (MFA) to provide support and assistance to workers who want to report violation of rights. You will be directed to the complaint form.