Workers' reviews

5 reviews
Mga Bayarin sa Pagreretiro
Pag-alis ng pre-departure
Kontrata sa trabaho
Kondisyon sa bansa ng destinasyon
Sa pagbabalik
Review this agency
Hindi kilala
Hunyo 2021
Hindi kilala
Hunyo 2021
" My employer decided my salary and that is the salary I was paid "
Hindi kilala
Pebrero 2021
Hindi kilala
Enero 2021
Hindi kilala
Enero 2021
" It was expensive "

RecruitmentAdvisor is working together with HAMSA by Migrant Forum in Asia (MFA) to provide support and assistance to workers who want to report violation of rights. You will be directed to the complaint form.