Workers' reviews

13 reviews
Mga Bayarin sa Pagreretiro
Pag-alis ng pre-departure
Kontrata sa trabaho
Kondisyon sa bansa ng destinasyon
Sa pagbabalik
Review this agency
Hindi kilala
Disyembre 2020
" Sunlight agent is not good. "
Hindi kilala
Disyembre 2020
" Agencies are not good when getting into trouble for not helping and taking passports. "
Hindi kilala
Disyembre 2020
" Agent not good. "
Hindi kilala
Disyembre 2020
" Agents are not good when there is a problem and do not want to help. Lots of salary cuts. "
Hindi kilala
Disyembre 2020
" Bad agent and pay cut. "
Hindi kilala
Disyembre 2020
" There is a problem with the agent as well as the employer "
Hindi kilala
Disyembre 2020
" The agent is not good. "
Hindi kilala
Disyembre 2020
" The agent is not concerned if there are problems. Salary cut once. "
Hindi kilala
Disyembre 2020
" Bad agent because confiscated the documents "
Hindi kilala
Disyembre 2020
" Agency not good. "
Hindi kilala
Nobyembre 2020
Hindi kilala
Nobyembre 2020
" Agen tidak baik menyita dokumen dan memungut potongan gaji over tidak seperti peraturan yang ada "
Hindi kilala
Nobyembre 2020

RecruitmentAdvisor is working together with HAMSA by Migrant Forum in Asia (MFA) to provide support and assistance to workers who want to report violation of rights. You will be directed to the complaint form.