Ang pagsasakatuparan ng website ng RecruitmentAdvisor ay ginawang posible sa pamamagitan ng pagpopondo mula sa International Trade Union Confederation at Swiss Agency for Development and Cooperation. Ang mga ideya, opinyon at mga komento na inilathala sa website na ito ay ganap na pananagutan ng mga may-akda nito at hindi kinakailangang kumatawan o sumalamin sa mga patakaran ng Confederation ng Internasyonal na Trade Union, ng Swiss Agency for Development at Cooperation, o iba pang mga sumusuporta na organisasyon.