Ang RecruitmentAdvisor ay isang pandaigdig na platform sa recruitment ng mga manggagawa na layuning makapagbigay ng impormasyon ukol sa mga recruitment agencies at mga karapatan ng manggagawa kapag naghahanap ka ng trabaho sa ibang bansa. Ang mga pinakamahusay na tagapayo ay ang iba pang mga manggagawa na may karanasan na sa pagta-trabaho sa ibang bansa.

1. Suriin ang rating ng mga recruitment agencies batay sa mga review ng mga manggagawa.

2. Alamin ang iyong mga karapatan bilang manggagawa sa bansang patutunguhan.

3. Humingi ng tulong kapag nilabag ang iyong mga karapatan.

Nais naming magkaroon ng disenteng trabaho.ang lahat.

Ang mga organisasyong bumubuo sa RecruitmentAdvisor

Ang RecruitmentAdvisor ay isang pandaigdig na platform sa recruitment ng mga manggagawa na layuning makapagbigay ng impormasyon ukol sa mga recruitment agencies at mga karapatan ng manggagawa kapag naghahanap ka ng trabaho sa ibang bansa. Ang mga pinakamahusay na tagapayo ay ang iba pang mga manggagawa na may karanasan na sa pagta-trabaho sa ibang bansa.

PATAKARAN SA DATA AT SECURITY

Sa RecruitmentAdvisor, pinapahalagahan namin ang privacy at seguridad ng iyong personal na impormasyon na ibinabahagi mo sa amin. Bago isumite ang iyong personal na impormasyon, mangyaring basahin nang mabuti ang patakarang ito. Sa pagbisita sa www.recruitmentadvisor.org, tinatanggap mo ang patakaran sa ibaba.

Terms & Conditions

Kasama sa aming mga tuntunin at kondisyon ang mga patnubay na kailangang sundin para sa pagsusulat ng review ng recruitment agency, pag-moderate ng review, at pagtuklas ng pandaraya, ang mga detalye ay matatagpuan sa ibaba:

DISCLAIMER

Ang pagsasakatuparan ng website ng RecruitmentAdvisor ay ginawang posible sa pamamagitan ng pagpopondo mula sa International Trade Union Confederation at Swiss Agency for Development and Cooperation.

Pagtatapos ng Sapilitang Paggawa

Binubuo ng mga unyon mula sa iba't ibang bansa, ang aming samahan ay gumawa ng platform na tinatawag na Recruitment Advisor na naglalayong magbigay ng kapangyarihan at protektahan ang mga manggagawa, itaguyod ang kanilang mga karapatan sa pag-uunyon, ibahagi ang kanilang karanasan sa recruitment, at itaguyod ang mga recruiters na sumusunod sa makatarungang proseso ng recruitment batay sa ILO General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment.